Absolvoval: 2015

Institute of High Performance Computing, Singapur (Ph.D. student)

Pružnosť a pevnosť ma zaujali už počas strednej školy, a preto po nástupe na VUT bol ÚMTMB takmer istou voľbou. Značné množstvo predmetov na bakalárskom stupni práve z ÚMTMB moje rozhodnutie o nástupe len uľahčilo. S ústavom som začal spolupracovať počas svojej bakalárskej práce v spolupráci s ÚFM, kde som sa zaoberal lomovou mechanikou. Podobne som pokračoval aj na magisterskom štúdiu, ktoré som začal na Lund University vo Švédsku. Na ÚMTMB a ÚFM som sa stretol s úžasným pracovným prostredím, ktoré mi poskytlo možnosti sebarealizácie a taktiež podporu a otvorené dvere pri hľadaní otázok nielen k práci. Mal som skvelú možnosť rozvíjať svoju vedeckú činnosť a prezentačné schopnosti, napríklad výukou pružnosti a pevnosti. Počas magisterského štúdia som bol zamestnancom na ÚFM a krátku dobu som sa tiež podieľal na vývoji riešiča MKP softwaru spoločnosti Dlubal. ÚMTMB mi poskytol nezaplatiteľné základy v oblasti štrukturálnej analýzy a príbuzných oblastí, na ktorých dnes pevne stojím počas doktorského štúdia na Institute of High Performance Computing, A*Star v Singapure. Momentálne sa zaoberám vplyvom mikroštruktúrny na vlastnosti nanokryštalických materiálov s tvarovou pamäťou a modelmi fázového poľa na popis plasticity a deformačných mechanizmov na úrovni nanometrov. Matematické modely vo forme nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc, často so singularitami, numericky riešim pomocou metódy konečných prvkov. Súčasná pozícia mi dáva obrovský priestor k paralelnému programovaniu s možnosťou využiť zdroje novo spusteného superpočítača NSCC.