Absolvoval: 1999

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (vedoucí Oddělení experimentálních studií a modelování struktury)

Za mým rozhodnutím studovat na ÚMTMB byla chuť porozumět pevnostním výpočtům a velmi dobré renomé tohoto ústavu. Již v magisterském studiu mě docent Vlk nasměroval do oblasti lomové mechaniky, které jsem se věnoval v rámci své diplomové i dizertační práce pod vedením profesora Knésla z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Další mé kroky vedly na École Centrale de Lille ve Francii, kde jsem se věnoval výzkumu jako postdoktorand. Po návratu jsem napevno zakotvil na Ústavu fyziky materiálů, což mi umožnilo zůstat také v kontaktu s kolegy a studenty z ÚMTMB, který trvá dodnes. Zlomovým bodem mé kariéry bylo pověření chystat projekt Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v roce 2009, a následné vedení organizační jednotky CEITEC ÚFM. Ta měla v roce 2011 dvě výzkumné skupiny. Úspěšná realizace centra, vytvoření výzkumné infrastruktury a podpůrných týmů a reorganizace výzkumných aktivit ústavu vedla v roce 2021 ke vzniku oddělení Experimentálních studií a modelování struktury, které vedu. Oddělení má nyní šest skupin, více jak 50 zaměstnanců a také řadu studentů, zejména z FSI VUT a CEITEC VUT. V roce 2017 jsem úspěšně kandidoval do Akademické rady AV ČR, která je výkonným orgánem Akademie věd. Zde mám na starost řešení koncepčních otázek účelové podpory v ČR, tedy jednání s ministerstvy v této oblasti či GA ČR a TA ČR, či řešení některých legislativních otázek souvisejících s výzkumem a vývojem v ČR. Jsem členem několika pracovních skupin a komisí při Úřadu vlády, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy či Ministerstvu průmyslu a obchodu. V roce 2021 se mi podařilo tuto volenou pozici obhájit a budu se tak podílet na řízení AV, v týmu paní předsedkyně, až do roku 2025.