Studijní obor Inženýrská mechanika a biomechanika

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na zvládnutí nejmodernějších výpočtových a experimentálních metod ve vědní oblasti mechaniky těles. Posluchači si mohou do jisté míry vytvářet svůj odborný profil výběrem volitelných předmětů podle vlastního zájmu a orientovat se tak buď více na problematiku pevnostních výpočtů, dynamiky nebo biomechaniky.
Ve výpočtové oblasti jsou posluchači zejména podrobně seznámeni s teorií i praktickým využitím MKP v aplikaci na statické a dynamické pevnostní výpočty, včetně nelineárních, stabilitních a nestacionárních problémů. V oblasti experimentální mechaniky mají studenti k dispozici laboratoř, která je společným pracovištěm ústavu s firmou HBM – významným producentem měřící techniky. Tomu odpovídá nejnovější a průběžně doplňované vybavení.
Důležitou oblastí studia je hodnocení životnosti a provozní spolehlivosti nebo výpočtové a experimentální modelování dynamických vlastností a chování strojních soustav. Další problematikou, která výrazně ovlivňuje pracovní podmínky, produktivitu a životnost strojů, jsou vibrace a hluk. Příčinám jejich vzniku a důsledkům je věnována patřičná pozornost v samostatném předmětu.
Tradičně přitažlivou součástí studijního programu je pro posluchače úvod do biomechaniky a bioakustiky. Posluchači se mohou ve třech po sobě následujících volitelných předmětech Biomechanika I-III postupně seznámit s využíváním výpočtových metod v oblasti deformačně-napěťové analýzy živých tkání, orgánů a implantátů, zejména se zaměřením na svalově-kosterní, resp. srdečně-cévní soustavu. Cílem je zvládnutí výpočtového modelování mechanického chování nejsofistikovanějších typů materiálů a struktur, a to jak biologických, tak i technických. Získané znalosti lze velmi efektivně využít i mimo oblast medicínských a biomechanických aplikací.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Cílem studia je zvládnutí moderních výpočtových a experimentálních metod ve vědní oblasti mechaniky těles a jejich využití při návrhu i hodnocení strojních konstrukcí, ale i jejich aplikace v netradičních mezioborových oblastech jako je biomechanika. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení. Snahou je vychovat absolventy vybavené jak potřebným teoretickým základem, tak i praktickými zkušenostmi v oblasti analýzy konstrukcí, které jim poskytnou dostatečnou flexibilitu k tvůrčímu působení v mnoha průmyslových odvětvích.

Možnosti uplatnění

Absolvent oboru Inženýrská mechanika a biomechanika má díky systémově pojaté výuce a charakteru vzdělání vysokou odbornou adaptabilitu, což dává velké šance pro uplatnění v mnoha odvětvích ekonomiky. Dokladem toho jsou absolventi, působící dnes na vedoucích místech konstrukčních a výpočtových oddělení podniků řady oborů, v malých výpočtových a softwarových firmách, ale i v obchodních zastoupeních zahraničních společností.

Možnosti dalšího studia

Absolvent má možnost dalšího studia a získaní vědecké hodnosti Ph.D., zejména v navazujícím doktorském programu Inženýrská mechanika.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav aktivně využívá fungující bilaterální smlouvy o výměně studentů v rámci programu SOCRATES/ERASMUS s následujícími zahraničními institucemi: Německo: TU Darmstadt - FB Mechanik, TU Chemnitz, Fachhochschule Merseburg, Polsko: Warsaw Polytechnic, Faculty of Mechatronics, Technicko-zemědělská akademie, Fakulta strojní, Bydgoszcz, Dánsko: University College of Aarhus, Irsko: Dublin City University, School of Mechanical and Manufacturing Eng., Portugalsko: Instituto Politécnico de Lisboa, Malta: The University of Malta
Kromě nich nabízejí možnosti zahraničních exkurzí či krátkodobých stáží i některé zahraniční firmy, v posledních letech opakovaně například firma Siemens.